úterý 30. srpna 2011

Stanovy občanského sdružení Aliquantulum o.s.


STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
„ALIQUANTULUM o.s.“
(vznik: 12.01.2007; IČO: 27053784; bankovní spojení: 2700089316/2010

I. Úvodní ustanovení

1.Název občanského sdružení zní „ALIQUANTULUM o.s.“ (dále jen Sdružení).
2.Sdružení sídlí na adrese: V Lipkách 869, 500 02 Hradec Králové.
3.Činnost sdružení je určena především dětem, mládeži, vysokoškolským studentům a akademickým pracovníkům.
4.Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
5.Sdružení je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

II. Cíl a náplň Sdružení
6.Cílem Sdružení je rozvíjet v dětech, mládeži a studentech jejich zájmy a talenty, poskytovat jim konkrétní naplnění volného času smysluplnou a zajímavou činností pod odborným vedením. V mládeži se pokouší rozvíjet jak stránku fyzickou a duševní, tak stránku duchovní a morální založenou na křesťanských hodnotách. Sdružení směřuje činnost k vytvoření samostatných zodpovědných a mravních osobností, které se v dalším životě mohou účinně a tvořivě rozvíjet. Cílem Sdružení je též upevňování rodinných vztahů a přispívání k vnitřnímu rodinnému dialogu. Pokoušíme se vytvářet nové nebo obnovovat staré mezigenerační vztahy. Naším cílem je také poskytnout přijetí a lásku všem i těm, kteří jí nemohou, ať už z jakéhokoli důvodu, najít ve vlastní rodině.
7.Za tímto účelem Sdružení zajišťuje místa, kde bude možné se scházet a naplňovat tak cíle Sdružení, a vychovává mladé vedoucí, kteří se chtějí práci s dětmi a mládeží věnovat. Sdružení proto také zabezpečuje společné akce a informuje rodiče dětí o vlastních aktivitách. Sdružení bude shromažďovat na hmotné zajištění zájmové (hlavní) činnosti finanční prostředky. Shromažďování finančních prostředků je pouze doplňkovou činností Sdružení.
8.Náplní Sdružení je:
Činnost zájmová (hlavní)
a.podpora výchovy v oblasti duchovního života, křesťanské etiky a kultury, partnerských, rodinných a sociálních vztahů;
b.celoroční práce ve skupinách pro děti, mládež a studenty, která je zaměřena zvláště na společné hraní her, soutěžení, sdělování zážitků, navštěvování kulturních akcí a podnikání společných výletů a táborů;
c.práce se sociálně ohroženou mládeží a dětmi a druhotně i práce s celými rodinami;
d.práce v zájmových skupinách zaměřené na určitou činnost s ohledem na talenty jednotlivých dětí a mládeže (hudební skupiny, divadelní skupiny, sportovní skupiny, teologické a literární kroužky apod.);
e.prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti a mládež;
f.systematická činnost s vedoucími, kteří pracují s dětmi a mládeží;

      Činnost vedlejší (doplňková)
g.využití a provozování komunikačních a publikačních prostředků k naplnění poslání sdružení, např. bulletinů, pracovních sešitů, zpravodajů, letáků, časopisů, audio a video nahrávek, internetových stránek a aplikací, odborných článků, monografií apod.;
h.organizace a podíl na organizování vzdělávacích kurzů, seminářů, akcí formačního charakteru jako jsou různé formy duchovních cvičení, setkávání, seminářů, školení apod.;
i.spolupráce s organizacemi a výchovnými institucemi, které mohou napomoci naplňování cílů Sdružení a které mají podobné zaměření a výměna zkušeností s nimi;
j.zajišťování finanční podpory a dotací pro práci s dětmi a mládeží;

III. Členství
9.Členem sdružení se může stát fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
10.Každý zájemce o členství ve Sdružení podá písemnou přihlášku radě. Ta ji na nejbližším jednání projedná a s výsledkem seznámí zájemce. Členství vzniká rozhodnutím o přijetí člena.
11.Člen má právo zejména:
a.podílet se na činnosti Sdružení;
b.volit do orgánů Sdružení;
c.být volen do orgánů Sdružení;
d.obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
12.Člen má povinnost zejména:
a.dodržovat Stanovy Sdružení;
b.aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení;
c.svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení.
13.Členství zaniká písemným oznámením člena o jeho vystoupení, smrtí člena, přičemž členství na nikoho nepřechází a není předmětem řízení o dědictví, vyloučením, nebo zánikem Sdružení.
14.Vyloučit člena Sdružení je možné rozhodnutím rady na jejím zasedání tehdy, pokud se úmysl vylučovaného člena staví proti úmyslu Sdružení.

IV. Organizace
15.V čele Sdružení je předseda, který je oprávněn jednat jménem Sdružení. Předseda je volen radou na základě návrhu kteréhokoli z členů Sdružení. Funkční období je tříleté. V případě rezignace se tato podává radě.
16.Výkonným orgánem Sdružení je rada, která má nejméně tři členy, vždy však lichý počet. Rada je volena obecným sněmem (viz bod 19). Způsob volby upravuje volební řád. Funkční období rady je tříleté. Rada řídí činnost Sdružení mezi zasedáními obecného sněmu. Radu svolává předseda.
17.Pro zajištění konkrétních projektů rada může jmenovat jednotlivé pracovní týmy, které jsou jí přímo odpovědny. Členové pracovních týmů nejsou vázáni na členství ve Sdružení.
18.Předseda jmenuje a odvolává sekretáře, který zabezpečuje hospodaření a administrativu a který je mu odpovědný.
19.Obecný sněm je shromáždění členů, které je svoláváno nejméně jednou do roka. Obecný sněm schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření. Obecný sněm má pravomoc měnit stanovy Sdružení a rozhodnout o rozpuštění Sdružení.

V. Hospodaření
20.Sdružení je nezisková právnická osoba, všechny své případné zisky opět investuje do své činnosti.
21.Sdružení může nabývat hmotného i nehmotného majetku.
22.Zdroji majetku jsou zejména:
a.dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
b.dotace od státních orgánů, obcí či jiných sponzorských organizací;
c.případné výnosy majetku.
23.Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá shromáždění zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
24.K zajištění svých cílu může sdružení zaměstnávat pracovníky podle platných pracovněprávních předpisů.

VI. Zánik Sdružení
25.Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením, o němž rozhoduje obecný sněm.
26.V případě rozpuštění rozhoduje rada o způsobu majetkového vypořádání.

VII. Závěrečná ustanovení
27.Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Sdružení.
28.Sdružení může na základě rozhodnutí obecného sněmu vydat pravidla a jednací řád Sdružení.
29.Sdružení se řídí platnými normami práva České republiky.


V Hradci Králové dne 1. ledna 2007.


Za přípravný výbor:

David Vopřada
Ondřej Bouma
Karolína Boumová